Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnost MamoNa, s.r.o.

se sídlem: Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové

identifikační číslo: 08557624

daňové číslo: CZ08557624

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44581

pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na

internetové adrese: www.baby-smile.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MamoNa, s.r.o., se sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČ: 08557624 DIČ: CZ08557624, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44581 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) či týkající se založení, vedení a zrušení uživatelského účtu kupujícího na webovém rozhraní prodávajícího a další činnosti související s užíváním a pohybem na webovém rozhraní prodávajícího, tj. prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.baby-smile.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, kdy změnu obchodních podmínek je povinen zveřejnit na webovém rozhraní obchodu. Změna obchodních podmínek je účinná dnem zveřejnění obchodních podmínek na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, komunikaci s prodávajícím, určovat místo doručení, platební podmínky a podmínky přepravy zboží či vyzvednutí zásilky osobně (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, kdy mu bude umožněno též určit místo doručení, platební podmínky a podmínky přepravy zboží či vyzvednutí zásilky osobně.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, poskytované prodávajícímu. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající se těmito údaji bude řídit při vyřízení objednávky, nebude-li domluveno s kupujícím jinak.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.  Prodávající si vymezuje právo na poskytnutí přístupu do uživatelského účtu kupujícího v případě vymáhání pohledávek za kupujícím či v případech, kdy k tomuto bude vyzván orgánem veřejné správy, tj. Policií ČR, příslušnými soudy a jejich orgány či dalšími orgány, které jsou dle příslušného zákona oprávněny k přístupu k informacím v účtu kupujícího.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty s ohledem na to, že prodávající je plátcem DPH a společně se všemi souvisejícími poplatky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s výhradou uvedenou v  § 1732 odst. 2 OZ. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží, jeho dostupnosti, množství objednaného zboží a cenu objednaného zboží či další doplňující informace, uvedené na webovém rozhraní obchodu (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení či převzetí objednávaného zboží,

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním a přepravou zboží od prodávajícího do sféry vlivu kupujícího (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího a je považováno za akceptaci objednávky kupujícího ze strany prodávajícího

3.7.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pakliže kupující nevyjádří jasné a rozhodné stanovisko k dodatečnému potvrzení objednávky, může prodávající z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit.

3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž náklady účelně vynaložené na komunikaci s prodávajícím nejsou prodávajícím nikterak navyšovány a neliší se tak od základní sazby, tedy v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. a)  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5775958399/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
  2. b)  bezhotovostně platební kartou
  3. c) dobírkou podle zvoleného způsobu dopravy

 

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, sčítat či jinak započítávat, pakliže není ujednáno s prodávajícím jinak.

4.8.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ve znění: info@baby-smile.cz.

5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, taktéž se doporučuje, aby si kupující zboží po převzetí co nejdříve zkontroloval a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem při převzetí zboží či převzetím zboží jako takového kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně poškození obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání či dopisem, emailem nebo telefonicky na kontaktní adresy uvedené v čl. 12.4. těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl spotřebitelem oznámen výskyt vady (vada byla vytknuta) a bylo uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci u prodávajícího.

7.6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Při jakékoli reklamaci je kupující povinen uvést své kontaktní údaje, detailní popis závad a požadavky na způsob vyřízení předmětné reklamace.

7.7. Pakliže vadné plnění je podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující dle své volby oprávněn uplatnit:

7.7.1.    odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti,

7.7.2.   přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.7.3.   vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy kupujícím.

7.8. Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Možnost změny provedené volby bez souhlasu prodávajícího připadá v úvahu pouze tehdy, požádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.9. V případě, že prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vad přiměřenou slevu z kupní ceny či může odstoupit od kupní smlouvy.

7.10. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.11.   U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny dle § 2107 a násl. Občanského zákoníku.

7.12. Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží, a to např.  dokladem o koupi předmětného zboží u prodávajícího či jiným věrohodným způsobem – svědectvím, výpisem ze spotřebitelova bankovního účtu nebo odkazem na interní údaje prodávající ohledně uskutečnění prodeje.

7.13. Reklamované zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.

7.14. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout nejpozději do 5 pracovních dní nebo informovat kupujícího, že k vydání rozhodnutí je třeba odborného posouzení.

7.15. Reklamaci, včetně odstranění vad vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů od řádného uplatnění reklamace. To neplatí, pokud se písemně smluvní strany dohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy.

7.16. Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat prostřednictvím emailové korespondenční adresy, kterou uvede kupující v objednávkovém formuláři či v průběhu reklamace.

7.17. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@baby-smile.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:“GDPR“) je společnost MamoNa, s.r.o., se sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČ: 08557624, DIČ: CZ08557624 zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 44581 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „správce“).

9.2.  Kontaktní údaje správce jsou: Adresa sídla obchodní společnosti za účelem doručování písemností či kontaktní email: info@baby-smile.cz.

9.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

9.4.  Správce zpracovává osobní údaje, které mu byli poskytnuty kupujícím, nebo které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího.

9.5.  Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

9.6.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR, dále souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

9.7.  Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Dalším účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

9.8. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, kdy s takovýmto zpracováním kupující poskytuje výslovný souhlas.

9.9.  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu  práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

9.10. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

9.11. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

9.12. Příjemci osobních údajů jsou osoby, které se podílejí na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy, dále osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, dále osoby zajišťující marketingové služby a dále účetní.

9.13. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

9.14. Práva kupujícího, plynoucí z podmínek GDPR:

9.14.1.  Právo na přístup ke svým osobním údajům;

9.14.2.  Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

9.14.3.  Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

9.14.4. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

9.14.5.  Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

9.14.6.  Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v odst. 9.2. těchto podmínek;

9.14.7.  Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9.15. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.16. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, zabezpečení heslem.

9.17. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.18. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

9.19. S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

9.20.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň tuto zašle i kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující správci poskytl.

 

COOKIES

10.1.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

11.1.    Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Změny obchodních podmínek budou uveřejněny na webovém rozhraní prodávajícího.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, email: info@mamona.cz a tel: 725 163 894.

V Hradci Králové dne 22.8.2020                 

www.baby-smile.cz

 

 

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet